Προγράμματα Ανέργων

 

Επιταγή εισόδου για νέους απο 18 εώς 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Επιταγή εισόδου για νέους απο 25 εώς 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Επιταγή εισόδου για νέους απο 29 εώς 64 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»..

Η δράση συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και ειδικότερα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία». Η πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη Νεολαία» αφορά στην υλοποίηση μία νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία αναμένεται να κλιμακωθεί χρονικά ξεκινώντας εμπροσθοβαρώς με την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας και ιδιαίτερα της νεανικής ανεργίας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής η αύξηση της απασχόλησης των νέων, μέσω της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, προγραμμάτων μαθητείας, προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, δράσεων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού ανέργων, αποτελεί μείζονα προτεραιότητα και συνιστά τη βασική επιδίωξη του Σχεδίου «Εγγύηση για τη Νεολαία». Το εγκεκριμένο Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία έχει σχεδιασθεί σε πλήρη συμβατότητα με τη δεύτερη (2η) προτεραιότητα του Θεματικού Στόχου 8 “Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης”, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, επιδιώκοντας τη μέγιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η ενέργεια διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της.