Οράματα & Στόχοι

Το ΑΚΕΘ έχοντας το διπλό ρόλο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Αναπτυξιακού κέντρου, ενεργεί προς την κατεύθυνση της συμβολής στην απασχόληση και την αντιμετώπιση των ευρύτερων κοινωνικών προκλήσεων, καθώς επίσης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας, προσφέροντας σε νέους και ενήλικες δυνατότητες σταδιοδρομίας μέσω της συμμετοχής τους σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων το ΑΚΕΘ απευθύνεται εξίσου σε άνδρες και γυναίκες, σε άτομα με υψηλές δυνατότητες, αλλά και σε όσους αντιμετωπίζουν (για οποιονδήποτε λόγο) τον κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Το ΑΚΕΘ ακολουθεί το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη δια βίου μάθηση και στοχεύει να μετατοπίσει την οπτική από μια διαδικασία μάθησης η οποία είναι προσανατολισμένη προς τη συμβολή σε μαθησιακά αποτελέσματα, σε μια διαδικασία δια βίου μάθησης που αντιστοιχεί στην αγορά εργασίας.

Η στρατηγική του ΑΚΕΘ συνοψίζεται στους εξής στόχους:

  • Εφαρμογή προγραμμάτων διά βίου μάθησης και της κινητικότητας
  • Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Ενίσχυση του παρεμβατικού ρόλου στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη των συνεργιών μεταξύ των εταιρειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου για την ανάπτυξη ενός δικτύου αξιών για την άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές, τις ευκαιρίες, τις καινοτομίες που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι κύριοι στόχοι του ΑΚΕΘ είναι: συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων, όπως μελέτες και έρευνες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια με στόχο την εξέλιξη της εκπαίδευσης, δράσεις προώθησης και υποστήριξης των συμβούλων απασχόλησης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνδυάζουν: Σχεδιασμό - Συστήματα - Ανθρώπινους Πόρους & Τεχνολογία σε όλα την εθνικά και διεθνή προγράμματα.