ΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΒΜ+

ΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΒΜ+” Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market” ΣΤΟ BADAJOZ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market- που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ισπανίας μέσω του ERASMUS+, πραγματοποιήθηκε από 28 έως 29 Αυγούστου 2017 στην πόλη Badajozτης Ισπανίας και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού και Επιστημονικού Πάρκου της Extremadura (FUNDECYT) η τελική εταιρική συνάντηση και το θεματικό σεμινάριο του προγράμματος.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η επιλογή, η προσαρμογή και η ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση των φορέων του τομέα της ενέργειας, καθώς και η χρήση καινοτόμων τεχνικών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα αυτό.

Εκτός του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας στο εν λόγο σχέδιο συμμετέχουν ως εταίροι: το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (UniversityofEastLondon), το Energy Cluster of Extremadura (Ισπανία) που αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση επιχειρηματιών του τομέα της ενέργειας και έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση της Extremadura, το Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura(τεχνολογικό και επιστημονικό πάρκο της Extremadura) και ο οργανισμός European Certification and Qualification Association (ESQA) της Αυστρίας που παρέχει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα ενιαίο σχήμα πιστοποίησης πληθώρας επαγγελματικών περιγραμμάτων.

Στην τελική αυτή συνάντηση παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος, όπως η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης, η έρευνα στις χώρες των εταίρων σχετικά με τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που δύναται να εφαρμοστούν στην περίπτωση Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) καθώς και το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του σχεδίου (δραστηριότητα για την οποία το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας είχε οριστέι ως υπεύθυνος εταίρος).

Στο θεματικό σεμινάριο που ακολούθησε, έγινε η αρχική κατάρτιση των ενδιαφερομένων όσο αφορά στην επιλογή, στον σχεδιασμό και στην υιοθέτηση του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου σε επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα. Στα πλαίσια του θεματικού σεμιναρίου ο εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας, κος. Αχιλλέας Κωστούλας, πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο «The cores of setting up an innovative ESCO: Step by Step from simple ideas to innovation and entrepreneurial opportunities».

Μετά το πέρας των εργασιών της συνάντησης οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Badajoz όπου και τους παρατέθηκε το επίσημο δείπνο από τον συντονιστή εταίρο.

ENGLISH

Within the European program entitled IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market- which has been approved and funded by the Spanish National Unit of European Programs under ERASMUS + framework, the final project meeting of the partnership was held at Badajoz (Spain) in the premises of Scientific and Technological Park of Extremadura (FUNDECYT) between 28 and 29th of August 2017.

The main objective of the project is to select, adapt, develop and facilitate the necessary knowledge, tools and methods to train energy sector agents in the use of innovative techniques for the design and development of New Business Models within the energy sector in an agile way, in order to be able to offer new products/services adapted to the system changes and to costumers requirements.

Apart from Development Centre in Thessaly in the IBM+ project participate as partners: the University of East London (UEL), Energy Cluster of Extremadura a private non-profit association of entrepreneurs, launched by the Government of Extremadura (Spain), the Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (Spain) and the European Certification and Qualification Association (ESQA) from Austria which provides a world-wide unified certification schema for numerous professions.

During the fourth and final partnership meeting, the intellectual outputs of the project were presented, analyzed and discussed, including the results of the research contacted in the context of the project concerning the training needs in the partner countries about innovative business models that can be applied in the case of Energy Service Companies (ESCOs) and the and innovative educational material developed under the framework of the project (activity for which the Development Center of Thessaly had been identified as responsible partner).

During the seminar that followed the meeting, the interested parties were introduced, through an initial training, to the methods and tools for selecting, planning and adoption of the appropriate business model in enterprises of the energy sector. In the framework of the aforementioned seminar, the representative of the Developmental Center of Thessaly (AKETH-DCT), mr. Achilleas Kostoulas, presented an essay entitled "The core of setting up an innovative ESCO: Step by step from simple ideas to innovation and entrepreneurl opportunities".

After the end of the project’s meeting, the project partners had the opportunity to visit and tour the Badajoz's historic center where they were given the official dinner by the coordinating partner.

 

P8298788 1