Νέο πρόγραμμα voucher για φορτοεκφορτωτές

fork-1-iconΥπουργική απόφαση του Γ. Βρουτση σηματοδοτεί την έναρξη νέου προγράμματος vοucher (επιταγή) για φορτοεκφορτωτές όπου θα πρσφέρει εκπαιδευτικό επίδομα 750 ευρώ ώστε να καταρτιστούν επάνω στην απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο του εν λόγω επαγγέλματος.

 

Συγκεκριμένα η EYE/ ΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα είναι ο δικαιούχος και θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος voucher για 3928 φορτοεκφορτωτές με τίτλο «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος».

 

Ο σκοπός του προγράμματος voucher είναι η επίτευξη της ομαλής λειτουργικότητας, ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας των εργαζομένων στον κλάδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή case studies.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα voucher, έχουν οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι πληρούν διαζευκτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α' του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή,

β) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή,

γ) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ του εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9"5_ 2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του, μη δυνάμενος να τη μεταβάλει εκ των υστέρων.

 

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στους απασχολούμενους στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος Κάθε επαγγελματίας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου, όπως αυτός ορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4093/2012 και στις εξουσιοδοτικές αυτού κανονιστικές πράξεις, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ' όσον επιλεγεί βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτή ξηράς -λιμένος», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

 

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη και θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας των ωφελουμένων. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν εξολοκλήρου (τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό τους σκέλος) από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων.

 

Πρακτική άσκηση: αφορά την απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο, με τη μορφή της σύνθετης πρακτικής άσκησης, και μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), προκειμένου οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις του θεωρητικού μέρους.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: 750€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

(Πηγή www.dikaiologitika.gr)

 

Νέο (29/05/2014): Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ωφελουμένων στην ανωτέρω δράση ξεκινά από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 12 μ.μ.

 

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΑΚΕΘ - 2431024697