Συμμετοχή του ΑΚΕΘ σε προπαρασκευαστική συνάντηση έργου "e-services education" Erasmus+ KA2 2015-1-TR01-KA201-022552 στην Τουρκία

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην προπαρασκευαστική συνάντηση του Ευρωπαϊκού σχεδίου «e-Services Education» που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκίας στα πλαίσια του Erasmus+.

 

Το διακρατικό έργο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εταίρων από την Ελλάδα και την Τουρκία, ενώ συντονιστής του είναι η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης του Anamur. Το σχέδιο έχει διάρκεια τριών ετών και στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου που βασίζεται σε ΤΠΕ και το οποίο με την εφαρμογή του στην εκπαιδευτική διαδικασία θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό αυτής. Η προπαρασκευαστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Anamur μεταξύ 2-6 Ιανουαρίου 2016, και το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε μετά από πρόσκληση των συντονιστών του έργου προκειμένου να συμβάλλει με την εμπειρία και την ειδίκευση που έχει σε θέματα διαχείρισης Ευρωπαϊκών Σχεδίων. Η συνάντηση στόχευεσε στην ανταλλαγή απόψεων για την βέλτιστη διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου. Οι εταίροι συζήτησαν την κατανομή των εργασιών του σχεδίου, καθώς και τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των πακέτων εργασίας του.