Ευρωπαϊκά προγράμματα

Υποκατηγορίες

 • Comenious Regio

  Ο στόχος των συμπράξεων Comenius Regio είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών με ρόλο στη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη.

  Οι συμπράξεις σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης, σε διαφορετικές περιφέρειες, παρέχουν στις εκπαιδευτικές αρχές την ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

  Οι συμπράξεις Comenius Regio βοηθούν τις συμμετέχουσες περιφέρειες να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, να αναπτύξουν εργαλεία για τη βιώσιμη συνεργασία εκτός συνόρων, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της σχολικής εκπαίδευσης και να προσφέρουν ευρωπαϊκές εμπειρίες μάθησης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές καθώς και τους υπεύθυνους για τη διαχείριση των σχολικών συστημάτων

 • Comenius Multilateral
 • EVS

  Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (European Voluntary Service - EVS) είναι ένα έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπει σε ένα νεαρό άτομο (18-30 ετών) να γίνει εθελοντής σε μια άλλη χώρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως μεταξύ 2-12 μηνών. Οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι, για παράδειγμα, στους τομείς του περιβάλλοντος, των τεχνών, του πολιτισμού, δραστηριότητες με τα παιδιά, νέους ή ηλικιωμένους, κληρονομιά ή αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Κάθε έργο έχει τρεις συνεργάτες: έναν εθελοντή, μία οργάνωση αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής. Το έργο πρέπει να λάβει χώρα σε χώρα άλλη από εκείνη στην οποία ζουν οι εθελοντές, είναι μη κερδοσκοπικό και μη αμειβόμενο καθώς και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως 12 μήνες).

 • Erasmus+
 • Grundtvig

  Για τη στήριξη της κινητικότητας των 7.000 ατόμων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων ετησίως, μέχρι το 2013

  Οι στόχοι του τομεακού προγράμματος Grundtvig είναι:

  • Να προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της διά βίου μάθησης
  • Για να βελτιωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων
  • Για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και των πόρων
  • Προκειμένου να τονωθεί η συζήτηση της δια βίου μάθησης και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών

  Το τομεακό πρόγραμμα Grundtvig είναι ανοικτό σε κάθε οργάνωση που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ευκαιριών μάθησης σε:

  • Επίσημη
  • Ανεπίσημη
  • Τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων.

  Στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Grundtvig οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 25 για να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση ή ένα νεαρό άτομο κάτω από αυτή την ηλικία που δεν είναι πλέον σε φάση αρχικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης ή υψηλότερου εκπαιδευτικού συστήματος. Το Grundtvig μπορεί να χρηματοδοτήσει μια σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται με τις βασικές δεξιότητες, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, των ξένων γλωσσών, των τεχνών και του πολιτισμού, της εκπαίδευσης των γονέων, της εκπαίδευσης στις φυλακές και πολλά άλλα. Το Grundtvig έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και από περιθωριακά κοινωνικά περιβάλλοντα.

  Το τομεακό πρόγραμμα Grundtvig υποδιαιρείται σε δύο τύπους δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαιδευτικές Συμπράξεις και Ατομική Κινητικότητα Προσωπικού (In-Service επιμορφωτικά μαθήματα, επισκέψεις και ανταλλαγές, εργαστήρια).

 • LDV - IVT

  Η δράση “Κινητικότητα για μαθητευομένους στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση” (Mobility for Trainees in Initial Vocational Training - IVT) του προγράμματος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των ατόμων που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Οι γενικοί στόχοι αυτής της δράσης κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci είναι:

  Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αρχικής και περαιτέρω κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη και

  Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας για τους ιδιώτες.

 • LDV - PLM

  Η δράση «Διακρατικές τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα κατάρτισης» (Transnational Placements in Enterprises or Training Institutions - PLM) του προγράμματος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων ή ατόμων που αναζητούν απασχόληση (συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων) που πραγματοποιούν περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό σε ένα πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης.

  Οι γενικοί στόχοι αυτής της δράσης κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci είναι:

  Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αρχικής και περαιτέρω κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη και

  Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας για τα άτομα καθώς και για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων.

   

  LDV - VETPRO

   

  Η δράση «Κινητικότητα για Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (Mobility for Professionals in Vocational Education and Training - VETPRO) του προγράμματος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την επαγγελματική κατάρτιση ή / και ανθρώπινων πόρων.

  Οι γενικοί στόχοι αυτής της δράσης κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci είναι:

  Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αρχικής και περαιτέρω κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο και

  Η υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ιδρύματα και τις πρακτικές.

   

  LDV - IVT

   

  Η δράση “Κινητικότητα για μαθητευομένους στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση” (Mobility for Trainees in Initial Vocational Training - IVT) του προγράμματος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των ατόμων που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Οι γενικοί στόχοι αυτής της δράσης κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci είναι:

  Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αρχικής και περαιτέρω κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη και

  Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας για τους ιδιώτες.

   

  GRUNDTVIG

   

  Για τη στήριξη της κινητικότητας των 7.000 ατόμων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων ετησίως, μέχρι το 2013

  Οι στόχοι του τομεακού προγράμματος Grundtvig είναι:

  • Να προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της διά βίου μάθησης
  • Για να βελτιωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων
  • Για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και των πόρων
  • Προκειμένου να τονωθεί η συζήτηση της δια βίου μάθησης και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών

  Το τομεακό πρόγραμμα Grundtvig είναι ανοικτό σε κάθε οργάνωση που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ευκαιριών μάθησης σε:

  • Επίσημη
  • Ανεπίσημη
  • Τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων.

  Στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Grundtvig οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 25 για να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση ή ένα νεαρό άτομο κάτω από αυτή την ηλικία που δεν είναι πλέον σε φάση αρχικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης ή υψηλότερου εκπαιδευτικού συστήματος. Το Grundtvig μπορεί να χρηματοδοτήσει μια σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται με τις βασικές δεξιότητες, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, των ξένων γλωσσών, των τεχνών και του πολιτισμού, της εκπαίδευσης των γονέων, της εκπαίδευσης στις φυλακές και πολλά άλλα. Το Grundtvig έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και από περιθωριακά κοινωνικά περιβάλλοντα.

  Το τομεακό πρόγραμμα Grundtvig υποδιαιρείται σε δύο τύπους δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαιδευτικές Συμπράξεις και Ατομική Κινητικότητα Προσωπικού (In-Service επιμορφωτικά μαθήματα, επισκέψεις και ανταλλαγές, εργαστήρια).

   

  COMENIOUS REGIO

   

  Ο στόχος των συμπράξεων Comenius Regio είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών με ρόλο στη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη.

  Οι συμπράξεις σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης, σε διαφορετικές περιφέρειες, παρέχουν στις εκπαιδευτικές αρχές την ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

  Οι συμπράξεις Comenius Regio βοηθούν τις συμμετέχουσες περιφέρειες να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, να αναπτύξουν εργαλεία για τη βιώσιμη συνεργασία εκτός συνόρων, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της σχολικής εκπαίδευσης και να προσφέρουν ευρωπαϊκές εμπειρίες μάθησης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές καθώς και τους υπεύθυνους για τη διαχείριση των σχολικών συστημάτων

 • LDV - TOI
 • LDV - VETPRO

  Η δράση «Κινητικότητα για Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (Mobility for Professionals in Vocational Education and Training - VETPRO) του προγράμματος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την επαγγελματική κατάρτιση ή / και ανθρώπινων πόρων.

  Οι γενικοί στόχοι αυτής της δράσης κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci είναι:

  Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αρχικής και περαιτέρω κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο και

  Η υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ιδρύματα και τις πρακτικές.

 • Νέα γενιά σε δράση

  Το «Νέα Γενιά σε Δράση» (Youth in Action) είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ένωσης για τους νέους ηλικίας 15-28 (σε ορισμένες περιπτώσεις 13-30). Στόχος του είναι να εμπνεύσει την αίσθηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και να τους εμπλέξει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ένωσης.

  Το Youth in action είναι ένα πρόγραμμα για όλους! Προάγει την κινητικότητα εντός και εκτός των συνόρων της Ε.Ε., τη μη τυπική μάθηση και το διαπολιτισμικό διάλογο και ενθαρρύνει την ένταξη όλων των νέων, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο.

  Το Youth in action είναι ο διάδοχος του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ (2000-2006). Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων για τη νεολαία, το πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το αποτέλεσμα μιας ευρείας διαβούλευσης με τους διάφορους ενδιαφερόμενους στον τομέα της νεολαίας και έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις εξελίξεις και τις ανάγκες των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.